Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. 
  2. Na podstawie art. 37 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Administrator Danych  Osobowych nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie  obowiązki związane z ochroną danych osobowych.  
  3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) 
  4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika.  Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby  spełnić oczekiwania Użytkownika w zakresie korzystania z usług oferowanych przez Administratora.
  5. W związku z prowadzoną działalnością, Administrator może ujawnić dane osobowe następującym  podmiotom, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania: 

5.1 Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe, 

5.2 Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne, 

5.3 Banki oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze, 

5.4 Organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków Prawnych  Administratora, 

5.5 Upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, 

5.6 Firmy świadczące usługi księgowe i rachunkowe, 

5.7 Firmy świadczące działania marketingowe. 

  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługują związane z tym  uprawnienia: 

6.1 prawo dostępu do treści swoich danych, 

6.2 prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, 

6.3 prawo do usunięcia danych, 

6.4 prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach  marketingowych, 

6.5 prawo ograniczenia przetwarzania danych,  

6.6 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; sprzeciw z uwagi na  szczególną sytuację, 

6.7 prawo do przenoszenia danych, 

6.8 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.  

7 W przypadku woli skorzystania z wymienionych uprawnień w ust. 6 niniejszego paragrafu, należy  skontaktować się z Administratorem. 

  1. Administrator nie zbiera żadnych informacji w sposób automatyczny, z wyjątkiem informacji  zawartych w plikach cookies. Pliki cookies są wykorzystywane w celach funkcjonalnych,  personalizacji treści, statystycznych, analitycznych i marketingowych. 
  2. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych  informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików,  konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich  zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich  usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady  zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej. 
  3. Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia  w ich stosowaniu mogą utrudniać lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Sklepu  internetowego. 
  4. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie  z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje  o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających  wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie  danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych  Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.